ตำมอลต์กรอกหม้อ 1: Extract Full Boil กับฮอป Cashmere

ตำมอลต์กรอกหม้อ 1: แจกสูตร Cashmere Partial Mash Black Rock LME

ส่วนผสม (Ingredient) :
MALT
2x 1.7 kg Black Rock Unhopped Light
1.5kg Pale malt
500gm Flaked Oat
230gm Munich Light malt
20g Crystal Malt
HOPS
114gm Amarillo Hops
57gm Cashmere Hops
42gm Citra Hops
36gm Simcoe Hops
YEAST
2x 11.5g US-05 yeast

สูตร Partial Mash Recipe :
แมชชิ่ง ใช้น้ำ 18 ลิตร ที่ อุณหภูมิ 65 องศา เป็นเวลา 40 นาที
จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิเป็น 72 องศา เป็นเวลา 30 นาที
แยก grains ออกและเท Unhopped Light ลงในหม้อ ใส่น้ำ 23 ลิตร

ต้มเดือด 45 นาที

ฮ็อปส์ 1 @ 45 นาที
57gm Amarillo, 8gm Cashmere, 8gm Simcoe

Whirlpool 1 (10 นาที) @ 85c
7gm Amarillo, 7gm Citra, 7gm Cashmere, 7gm Simcoe

Whirlpool 2 (10 นาที) @ 77c
15gm Amarillo, 7gm Citra, 7gm Cashmere, 7gm Simcoe

ชิวน้ำให้ได้ 20c
ทำความสะอาดและซานิไทส์ Fermenter และอุปกรณ์

นำ wort ใส่ fermenter และพิชยีสต์ที่ 20 +/- 3c

ดรายฮ็อปส์ 1 (วันที่ 1) - 21gm Amarillo, 7gm Cashmere
ดรายฮ็อปส์ 2 (วันที่ 5) - 14gm Citra, 14gm Amarillo
ดรายฮ็อปส์ 3 (วันที่ 9) - 28gm Cashmere, 14gm Simcoe, 14gm Citra

เมื่อ FG คงที่เป็นเวลา 3 วัน จึงนำไป crash cool 1-3c เป็นเวลา 48-72 ชั่วโมง และ keg / bottle ตามระบบปกติ

----
ENG. version

When FG has been stable for 3 days, crash cool fermenter to 1-3c for 48-72 hours and keg of bottle using standard practice

Mash all grains into 18L of water at 65c for 40 mins, then raise to 72c for 30 mins
Lauter then add 3.4Kg of Unhopped Light and adjust volume to 23L

Boil 45 mins

Hop kettle addition at 45 mins
57gm Amarillo, 8gm Cashmere, 8gm Simcoe

Whirlpool 1 (for 10 mins) at 85c
7gm Amarillo, 7gm Citra, 7gm Cashmere, 7gm Simcoe

Whirlpool 2 (for 10 mins) at 77c
15gm Amarillo, 7gm Citra, 7gm Cashmere, 7gm Simcoe

Immersion chill brew to 20c
Clean & Sanitise fermenter and associated equipment

Fill fermenter and pitch yeast at 20 +/- 3c

Dry hop 1 (day 1) - 21gm Amarillo, 7gm Cashmere
Dry hop 2 (day 5) - 14gm Citra, 14gm Amarillo
Dry hop 3 (day 9) - 28gm Cashmere, 14gm Simcoe, 14gm Citra

When FG has been stable for 3 days, crash cool fermenter to 1-3c for 48-72 hours and keg of bottle using standard practice

Specification:
8.6% ABV
42.6 IBU
6.2 SRM